Zintegrowany system zarządzania

Drukarnia przyjazna środowisku

Certyfikat ISO od 2005 roku

Zintegrowany System Zarządzania obejmuje cały zakres działania związany z świadczeniem usług druku materiałów reklamowych, druków transakcyjnych dla klientów instytucjonalnych, opakowań oraz materiałów użytkowych dla klientów indywidualnych.

W skład Zintegrowanego Systemu Zarządzania w COMgraph Sp. z o.o. wchodzi:

System Zarządzania Jakością
wg normy PN-EN ISO 9001:2015

System Zarządzania Środowiskowego
wg normy PN-EN ISO 14001:2015

System kontroli pochodzenia produktu
FSC® wg FSC-STD-40-004 ver.3.0.

System Zarządzania Jakością wg normy
ISO 15378 Dobra Praktyka
Wytwarzania GMP

Czym jest?

ISO 9001

Jest to międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji. System zarządzania jakością zwiększa efektywność, poziom zadowolenia klientów i pracowników oraz gwarancję jakości na każdym etapie realizacji. Zarządzanie jakością jest jednym z kluczowych aspektów działalności naszej firmy. Naszym celem jest dbanie o jak najwyższą jakość naszych produktów i dostarczenie klientowi produktu wolnego od wad. Każdy nasz Klient  może być pewien, że najwyższa jakość świadczonych usług to nasz cel nadrzędny.

 

ISO 14001

Jest to akceptowana na całym świecie norma, która definiuje wymagania dla ustanowienia, wdrożenia i funkcjonowania Systemu Zarządzania Środowiskowego. Podstawowym celem SZŚ jest ciągła poprawa wyników środowiskowych zgodnie ze zdefiniowaną polityką, a co za tym idzie przesłaniem tego systemu jest doskonalenie ogólnych efektów działalności środowiskowej.
Naszym celem jest wspomaganie ochrony środowiska, zapobieganie zanieczyszczeniom, zorganizowanie i realizacja produkcji z zachowaniem odpowiedzialności za środowisko w którym żyjemy. COMgraph w swojej działalności ogranicza ilość wytwarzanych odpadów, segreguje wytwarzane odpady i zobowiązuje się do stosowania w cyklu produkcyjnym środków o małym potencjale zanieczyszczeń. W naszych działaniach działania stosujemy podejście prewencyjne ograniczając możliwość powstania zagrożeń środowiskowych. Powierzając nam realizacją swoich wyrobów przyczyniacie się Państwo do ochrony środowiska i zarazem podkreślacie Swoje zaangażowanie.

 

FSC®

FSC® to znak cieszący się ogólnoświatowym zaufaniem i uznaniem. Pomaga firmom, konsumentom oraz innym zainteresowanym stronom w identyfikacji i promocji produktów i towarów pochodzących z lasów zarządzanych w trwały i zrównoważony sposób. Logo FSC® na produkcie reklamowym oznacza, że produkt został wyprodukowany na podłożu certyfikowanym przez FSC®. Produkt z certyfikatem FSC® stanowi doskonałą podstawę do budowania marki i wizerunku firmy. Posiadanie tego systemu jest naszym znakiem poparcia dla odpowiedzialnej gospodarki leśnej i używanego w produkcji surowca.

 

GMP

Dobra Praktyka Wytwarzania (GMP) wg ISO 15378 stanowi zestaw procedur produkcyjnych, które w szczególności nastawione są na higienę produkcji i zapobieganie wytwarzaniu produktów niespełniających wymagań jakościowych. Stosowanie wymagań normy PN-EN ISO 15378:2018 ma na celu zapewnienie powtarzalności, jakości oraz jednorodności wyrobów poprzez ścisły nadzór nad procesem produkcji, od etapu zaopatrzenia w surowce, poprzez ich magazynowanie, produkcję, pakowanie oraz znakowanie, aż do momentu składowania i dystrybucji gotowych wyrobów. Stosowanie Dobrej Praktyki Wytwarzania wg ISO 15378 zapewnia, że materiały te odpowiadają potrzebom i spełniają wymagania branży farmaceutycznej dzięki większej pewności, co do jakości wytwarzanego produktu. Certyfikat obliguje nas do nieustannego rozwoju i doskonalenia pozostałych systemów ZSZ.

 

Zgodność tych systemów i ich stosowania z obowiązującymi wymaganiami standardów potwierdzają certyfikaty TUV Nord Sp. z o.o oraz DNV Business Assurance Poland.

W celu zwiększenia skuteczności i wydajności procesów, a także dostarczenia dodatkowych korzyści zarówno spółce jak i klientowi realizowane są procesy ciągłego doskonalenia poprzez:

1. Poszukiwanie obszarów organizacji, w których jest jeszcze coś do zrobienia, a nie tylko
wyczekiwanie na wystąpienie problemu

2. Realizacja działań zapobiegawczych i korygujących, które eliminują lub zmniejszają możliwość
wystąpienia problemu w przyszłości oraz ocena ich skuteczności.

Mając na uwadze zadowolenie klientów, pracowników i innych zainteresowanych stron oraz spełnienie ich rosnących wymagań i oczekiwań spółka realizuje cele jakościowe i środowiskowe dla których ramy są określone w Polityce ZSZ. Ustanowiona Polityka ZSZ jest wyrazem pełnego zaangażowania Najwyższego Kierownictwa w skuteczne funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Polityka zarządzania

COMgraph Sp. z o.o. jest uniwersalną drukarnią specjalizującą się w produkcji wysokiej jakości materiałów reklamowych, druków transakcyjnych dla klientów instytucjonalnych, opakowań oraz materiałów użytkowych dla klienta indywidualnego. Specjalizujemy się również w druku opakowań i ulotek dla przemysłu farmaceutycznego.

COMgraph Sp.z o.o. jest zorientowana na klienta i wszystkie podejmowane działania mają na celu jak najpełniejsze zaspokojenie jego oczekiwań.

W COMgraph stosujemy systemowe i zrównoważone podejście oparte o wdrożone i certyfikowane systemy:
– System Zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2015,
– Bezpośrednie materiały opakowaniowe produktów leczniczych- wymagania szczegółowe dotyczące zastosowania ISO 9001:2015 z uwzględnieniem Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) wg ISO 15378:2018
– System Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015,
– Systemu Kontroli Pochodzenia Produktów FSC-STD-40-004 V3-0.
Za najważniejsze uważamy zapewnienie wysokiej jakości i terminowości realizowanych zleceń oraz prowadzenie działalności zgodnie z zasadami dobrej praktyki wytwarzania, a także z zobowiązaniami dotyczącymi zgodności.

Dążymy do:

  • Gwarantowania wysokiej jakości naszych usług i produktów oraz ich pełnej powtarzalności.
  • Zapewnienia dla wybranych grup wyrobów, że używane do produkcji surowce drzewne pochodzą z dobrze zarządzanych lasów.
  • Oferowania najwyższej jakości produktu dzięki ciągłemu podnoszeniu kwalifikacji zatrudnionych pracowników i doskonaleniu stosowanych metod zarządzania.
  • Stosowania nowoczesnych technologii i maszyn drukarskich, zapobiegając oddziaływaniu na środowisko oraz zapewniając bezpieczeństwo wyrobów i naszych pracowników.
  • Współpracy ze stałą grupą dostawców oferujących nam dostawy materiałów produkcyjnych i usług terminowo i w najwyższej jakości z zachowaniem zasad ochrony środowiska.
  • Promowania wartości jakościowych i środowiskowych wśród naszych pracowników poprzez kształcenie i szkolenie oraz motywowanie do realizacji działań w sposób odpowiedzialny.

Zarząd firmy i wszyscy pracownicy zobowiązują się do ciągłego doskonalenia wdrożonych systemów zarządzania. Polityka Zarządzania jest dostępna publicznie wszystkim zainteresowanym stronom.