Ogólne warunki realizacji zleceń

 1. I. Postanowienia wstępne

  1. Właścicielem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.comgraph.com.pl jest spółka COMGRAPH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Szczecinie wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000134178, sąd rejestrowy przechowujący dokumentację spółki: Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XII Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca: kapitał zakładowy w wysokości 110.000,00 zł, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Goleniowska 55c, 70-847 Szczecin, NIP: 8511018057, REGON: 810782665, adres poczty elektronicznej: drukarnia@comgraph.com.pl, numer telefonu: +(48) 91 469 21 11.
  2. Niniejsze Ogólne Warunki Realizacji Zleceń mają zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych z podmiotami niebędącymi konsumentami.
  3. Formuła niniejszych warunków realizacji zleceń zakłada ustalenie zasad na jakich nastąpi realizacja świadczonych przez nas usług na Państwa rzecz, w szczególności Zamówienia będącego przedmiotem naszych uzgodnień oraz ewentualnych późniejszych Zamówień, w miarę Państwa potrzeb.
  4. Niniejsze warunki realizacji zleceń w razie podjęcie decyzji o współpracy, regulują w szczególności zasady na jakich nastąpi przyjęcie, wykonanie i rozliczenie stron, a nadto także kwestie odpowiedzialności każdej ze stron.
   Warunki te znajdują zastosowanie w razie braku odmiennych ustaleń między stronami. W przypadku odmiennych ustaleń pomiędzy stronami zastosowanie mają jedynie te warunki, które nie zostały przez strony zmienione.
  5. WSPÓŁPRACA POMIĘDZY STRONAMI ZOSTAŁA PODJĘTA Z UWAGI NA TO, ŻE:
   1. COMgraph Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą związaną z szeroko pojętą branżą drukarską i poligraficzną.
   2. Partner chce nawiązać współpracę z Comgraph Sp. z o.o. w zakresie złożonego przez niego i zaakceptowanego przez COMgraph Sp. z o.o. Zamówienia.
   3. Niniejsze OWRZ mają charakter handlowy i zostały zawarte w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przez Strony.
  6. Definicje:
   Pojęcia użyte w niniejszych OWRZ oznaczają:
   DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
   PARTNER ? strona umowy z COMgraph Sp. z o.o.
   PRODUKT ? Produkt będący lub mogący być przedmiotem umowy pomiędzy Partnerem a COMgraph Sp. z o.o.
   OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZLECEŃ (OWRZ) ? oznaczają niniejsze ogólne warunki Współpracy.
   USŁUGA ? usługa wydruku realizowana na skutek Zamówienia Partnera.
   UMOWA SPRZEDAŻY ? umowa sprzedaży Produktów, zawierana pomiędzy Stronami, po przesłaniu przez Partnera Zamówienia oraz potwierdzeniu warunków przez COMgraph Sp. z o.o..
   WYNAGRODZENIE? wynagrodzenie należne COMgraph Sp. z o.o. z tytułu realizacji Zamówienia Partnera.
   ZAMÓWIENIE ? oznacza zamówienie złożone przez Partnera i potwierdzone przez COMgraph Sp. z o.o.., którego celem jest zawarcie między Stronami Umowy Sprzedaży Produktów.
   ZAPYTANIE ? zapytanie skierowane przez Partnera do COMgraph Sp. z o.o. dotyczące przyszłego Zamówienia oraz Umowy Sprzedaży.
 2. II. Przedmiot współpracy

  1. Przedmiotem niniejszych OWRZ jest świadczenie przez COMgraph Sp. z o.o. Usług na rzecz Partnera na podstawie składanych przeze niego Zamówień i na warunkach określonych niniejszymi OWRZ.
   Na zasadach określonych w OWRZ:
   a. Partner zobowiązuje się do składania według własnego zapotrzebowania Zamówień na Produkty COMgraph Sp. z o.o..
   b. COMgraph Sp. z o.o. zobowiązuje się do realizacji Umów Sprzedaży zawieranych z Partnerem w wyniku złożonych i przyjętych Zamówień oraz do wykonywania innych zobowiązań wskazanych w OWRZ.
 3. III. Szczegółowe warunki współpracy

  1. Przy wykonaniu obowiązków wynikających z Umowy Sprzedaży COMgraph Sp. z o.o. zobowiązana jest dołożyć należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności gospodarczej. Ponadto COMgraph Sp. z o.o. zobowiązana jest wykonywać Umowę zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem interesów Partnera.
  2. COMgraph Sp. z o.o. zobowiązana jest, w każdym przypadku, niezwłocznie informować Partnera o potrzebie uzyskania pomocy Partnera, wyjaśnień, materiałów lub informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania Usługi oraz o wszelkich dostrzeżonych przeszkodach, opóźnieniach lub innych problemach w realizacji Usługi.
  3. Partner, na prośbę COMgraph Sp. z o.o. udzieli pomocy, niezbędnych wyjaśnień i informacji lub dostarczy niezbędnych materiałów do prawidłowego wykonania Usługi.
  4. COMgraph Sp. z o.o. może powierzyć wykonanie zleconej Usługi lub niektórych czynności niezbędnych do jej wykonania wybranej przez siebie osobie trzeciej.
  5. COMgraph Sp. z o.o. odpowiada wobec Partnera jedynie za rzeczywiste szkody wynikłe z winy COMgraph Sp. z o.o. i jedynie do wysokości Wynagrodzenia zapłaconego przez Partnera. W przypadku, w którym COMgraph Sp. z o.o. zwróci Partnerowi pełną wartość zawartej Umowy Sprzedaży, Partner zobowiązany jest do zwrotu na rzecz COMgraph Sp. z o.o. wszystkich otrzymanych Produktów.
 4. IV. Składanie i realizacja zamówień

  1. Zamówienie może zostać złożone przez Partnera wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej COMgraph Sp. z o.o.: drukarnia@comgraph.pl lun na adres poczty elektronicznej pracownika COMgraph Sp. z o.o., z którym korespondował wcześniej Partner.  Zamówienie powinno określać co najmniej istotne postanowienia Umowy Sprzedaży i Usług, w tym w szczególności: nazwę Produktu, ilość Produktu kolor i rozmiar, a także miejsce ewentualnej dostawy. Dodatkowo, w przypadku Partnera, który kieruje swoje zapytanie po raz pierwszy, konieczne jest podanie nazwy przedsiębiorcy, adres korespondencyjnego, numeru NIP, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej.
  2. COMgraph Sp. z o.o. potwierdzi Partnerowi w ciągu 5 Dni Roboczych od chwili otrzymania Zapytania o możliwości jego realizacji oraz wskaże całkowitą cenę za Zamówienie, czas realizacji, sposób i termin płatności oraz sposób dostawy.
  3. O przyjęciu oferty COMgraph Sp. z o.o., Partner powinien poinformować COMgraph Sp. z o.o. niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 Dni Roboczych od dnia otrzymania oferty, albo w tym terminie powiadomić COMgraph Sp. z o.o. o nieprzyjęciu oferty. Brak odpowiedzi Partnera w terminie 5 Dni Roboczych oznacza przyjęcie oferty COMgraph Sp. z o.o. i tym samym złożenie Zamówienia przez Partnera i zawarcie pomiędzy Stronami Umowy Sprzedaży.
  4. COMgraph Sp. z o.o. zobowiązuje się dostarczyć Produkty do Partnera, na koszt Partnera, chyba, że strony postanowiły inaczej. Z chwilą wydania Produktów przewoźnikowi lub bezpośrednio Partnerowi wszelkie prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność za Produkt, w tym również ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Partnera.
  5. Partner, w przypadku wyboru dostawy przesyłką kurierską, przesyłką pocztową lub inną przesyłką przez niego wybraną, zobowiązany jest do sprawdzenia stanu oraz zawartości przesyłki w obecności doręczyciela oraz w przypadku zastrzeżeń do spisania protokołu szkody. Brak spisanego protokołu wyłączy możliwość składania reklamacji przez Partnera do COMgraph Sp. z o.o. w zakresie uszkodzeń, które mogły powstać w transporcie.
  6. Partner zobowiązuje się przekazać na rzecz Comgraph Sp. z o.o. materiały potrzebne do wykonania Usługi i realizacji Umowy Sprzedaży, zgodne z wytycznymi wskazanymi na stronie: http://www.comgraph.com.pl/wymagania-techniczne.
  7. Zamówienia przekraczające wartość 10.000,00 zł mogą wymagać potwierdzenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w każdym przypadku, w którym COMgraph Sp. z o.o. podejmie taką decyzję.
 5. V. Realizacja zleceń

  1. COMgraph Sp. z o.o. realizuje Zamówienia w oparciu o materiały i informacje dostarczone przez Partnera.
   COMgraph Sp. z o.o. realizuje Zamówienia w terminie określonym w Zamówieniu i potwierdzonym przez COMgraph Sp. z o.o., z zastrzeżeniem, że czas realizacji rozpoczyna się dopiero od momentu w którym Partner dostarczy materiały i informacje zgodne z wymogami wskazanymi na stronie: http://www.comgraph.com.pl/wymagania-techniczne, a COMgraph Sp. z o.o. zaakceptuje przesłane materiały.
  2. COMgraph sp. z o.o. wykonuje druki zgodnie z obowiązującymi normami. Za wytyczną kolorystyczną uważa się standardowe wartości densytometryczne gęstości optycznych z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy sytuacji, gdy Partner dostarcza swoje wzory do druku.
  3. Dniem wykonania Zamówienia przez COMgraph Sp. z o.o. będzie dzień, w którym poinformuje ona Partnera o możliwości odbioru Produktów lub dzień, w którym przekaże ona Produkty przewoźnikowi.
  4. W przypadku dostawy Produktu do Partnera, Partner zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki przy przewoźniku i w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń lub braków do spisania protokołu szkody, który zostanie niezwłocznie przekazany COMgraph Sp. z o.o.
 6. VI. Wynagrodzenie, tryb i warunki płatności

  1. COMgraph Sp. z o.o. przysługuje Wynagrodzenie za wykonane Usługi oraz wykonaną Umowę Sprzedaży, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami stron.
  2. Płatność za daną Usługę i Umowę Sprzedaży następować będzie z dołu ? COMgraph Sp. z o.o. będzie uprawniona do wystawienia rachunku na kwotę wynagrodzenia nie wcześniej, niż po wykonaniu Zamówienia, chyba, że strony postanowią inaczej.
  3. Partner zobowiązany jest do zapłaty Wynagrodzenie w terminie i w sposób podany na wystawionej przez COMgraph Sp. z o.o. fakturze.
  4. W przypadku, gdy Partner opóźnia się z zapłatą płatności na rzecz Comgraph Sp. z o.o., Comgraph Sp. z o.o. ma prawo:
   a) przekazać sprawę podmiotom specjalizującym się w odzyskiwaniu należności działającym na rzecz Comgraph Sp. z o.o.,
   b) do postawienia w stan natychmiastowej wymagalności wszystkich należności Partnera, niezależnie od pierwotnie uzgodnionego terminu ich płatności,
   c) wstrzymać przyjmowanie nowych Zamówień oraz realizację już zawartych Umów Sprzedaży, do czasu całkowitego uregulowania wszelkich zobowiązań Partnera w stosunku do Comgraph Sp. z o.o.. Partnerowi w tym wypadku nie przysługują żadne roszczenia wobec Comgraph Sp. z o.o..
   d) obciążyć Partnera z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności równowartość kwoty 40 euro zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013 poz. 403 z późn. zm.),
   e) po spełnieniu przesłanek określonych w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych do przekazania informacji o niesolidności płatniczej do Biur Informacji Gospodarczej (w tym Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA oraz Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej SA).
  5. W przypadku, gdy Partner opóźnia się z zapłatą płatności na rzecz COMgraph Sp. z o.o., COMgraph Sp. z o.o. należą się od Partnera odsetki maksymalne za opóźnienie w transakcjach handlowych w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych zgodnie z art. 7 § 1 i art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych w zw. z art. 481 § 2[1] ustawy kodeks cywilny.
  6. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kwestii spornych związanych z niniejszymi OWRZ, Partner nie jest uprawniony do wstrzymania płatności lub części płatności. Ewentualne rozliczenia wynikające z kwestii spornych nastąpią dopiero po obopólnym uzgodnieniu stanowiska Stron.
 7. VII. Reklamacje i zakres odpowiedzialności

  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Stron są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
  2. Reklamacje związane z niniejszymi OWRZ Partner może złożyć bezpośrednio u COMgraph Sp. z o.o. z zachowaniem formy dokumentowanej. Reklamacja może być złożona na przykład drogą poczty elektronicznej.
  3. COMgraph Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność względem Partnera, bez względu na jej podstawę prawną, tylko za szkodę wynikłą z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa COMgraph Sp. z o.o.. Odpowiedzialność COMgraph Sp. z o.o. względem Partnera obejmuje rzeczywiście poniesioną szkodę i nie obejmuje utraconych korzyści Partnera.
  4. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy (COMgraph Sp. z o.o.) z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem (Partner) zostaje wyłączona.
  5. COMgraph sp. z o.o. jest uprawniona do Wynagrodzenia, także wówczas, gdy nie wykona przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Partnera. W sytuacji braku wykonania zamówienia przez COMgraph sp. z o.o., z przyczyn leżących po stronie Partnera, COMgraph sp. z o.o. jest uprawniona do żądania zwrotu poniesionych kosztów w celu realizacji Zamówienia i odszkodowania na zasadach ogólnych.
  6. W razie ujawnienia się wad w towarze/zamówieniu, Partner jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia COMgraph Sp. z o.o. w ciągu 7 dni od daty odbioru. Pisemne zawiadomienie w powyżej określonym terminie stanowi wyłączną podstawę do uwzględnienia reklamacji. Wady części dostarczonego towaru nie uprawniają do reklamowania całości dostawy.
  7. COMgraph sp. z o.o. nie odpowiada za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie, gdy niniejsze zostało spowodowane siłą wyższą lub innymi zdarzeniami spowodowanymi przyczynami nieleżącymi po stronie COMgraph sp. z o.o.
 8. VIII. Poufność i tajemnica przedsiębiorstwa stron

  1. W trakcie trwania Współpracy, a także bezterminowo po jej rozwiązaniu Strony zobowiązują się do zachowania ścisłej poufności oraz do nie ujawniania osobom trzecim jakichkolwiek informacji technicznych, finansowych, technologicznych, handlowych (w tym cenników), organizacyjnych i know-how Stron oraz przedsiębiorstw powiązanych ze Stronami.
  2. Obowiązek nie ujawniania informacji związanych z zawarciem i wykonywaniem Współpracy nie dotyczy informacji: (1) których obowiązek ujawnienia wynika z przepisów prawa, (2) podanych wcześniej przez Strony do publicznej wiadomości lub w jakikolwiek inny sposób przez niego rozpowszechnionych, (3) uznanych przez Stronę za objęte obowiązkiem poufności, co do których Strona ta wyraziła późniejszą, pisemną zgodę na ich ujawnienie.
  3. Zobowiązanie do zachowania poufności obowiązuje bezterminowo, w tym także w razie wypowiedzenia Współpracy lub jej rozwiązania w dowolnym trybie.
  4. Informacje, o których mowa w § 10 ust. 1 oraz inne informacje dotyczące Strony, o których druga Strona powzięła wiadomość przy wykonywaniu niniejszej Współpracy lub w związku z nią nie mogą być wykorzystywane przez drugą Stronę do innych celów niż wykonywanie obowiązków wynikających ze Współpracy.
 9. IX. Postanowienia końcowe

  1. Jeżeli którekolwiek z postanowień OWRZ okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, Strony zaś zobowiązują się na wniosek którejkolwiek z nich do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny są najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.
  2. Wszelkie zmiany OWRZ dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej.
  3. Partner zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia na piśmie COMgraph sp. z o.o. o zmianie: adresu siedziby, adresu mailowego i innych danych kontaktowych. Zaniedbanie wskazanego powyżej obowiązku spowoduje, że wszelką korespondencję dokonaną na adres wskazany uprzednio uznaje się za skutecznie dostarczoną.
  4. W sprawach nieuregulowanych OWRZ zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne, odpowiednie przepisy polskiego prawa.
  5. Wszelkie spory wynikłe z niniejszych OWRZ lub z nimi związane strony w razie braku możliwości ich polubownego załatwienia poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego, właściwego dla siedziby COMgraph Sp. z o.o.