Ogólne warunki realizacji zleceń

 1. I. Postanowienia wstępne

  1. Właścicielem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.comgraph.com.pl jest spółka COMgraph sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000134178 (Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), z siedzibą w Szczecinie, ul. Goleniowska 55, 70 – 847 Szczecin, NIP: 8511018057, REGON: 810782665.
  2. Niniejsze „Ogólne Warunki Realizacji Zleceń” mają zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych z podmiotami, będącymi jednocześnie przedsiębiorcami, w rozumieniu art. 43 [1] Kodeksu cywilnego.
  3. Niniejsze „Ogólne Warunki Realizacji Zleceń” nie mają zastosowania do umów zawieranych z podmiotami, będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego.
  4. Stronami zawieranych umów są:
   • COMgraph sp. z o.o. – dane jak w ust. 1 powyżej,
   • każdy podmiot, będący jednocześnie przedsiębiorcą, w rozumieniu art. 43 [1] Kodeksu cywilnego, zwany dalej Zamawiającym.
  5. Postanowień „Ogólnych Warunków Realizacji Zleceń” dostępnych na stronie www.comgraph.com.pl nie stosuje się do innych serwisów internetowych spółki COMgraph sp. z o.o.
 2. II. Procedura zawarcia umowy

  1. COMgraph sp. z o.o. przyjmuje zlecenia wyłącznie za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanych na adres COMgraph sp. z o.o.: drukarnia@comgraph.com.pl lub na adres e-mail pracownika COMgraph sp. z o.o., który realizuje zamówienie od klienta.
  2. COMgraph sp. z o.o. za pośrednictwem strony internetowej www.comgraph.com.pl nie umożliwia rejestracji konta użytkownika na stronie, ani nie udostępnia formularza zamówień.
  3. Procedura składania zamówień jest następująca:
   • Zamawiający składa zapytanie do COMgraph sp. z o.o. poprzez wiadomość e-mail odnośnie produktu,
   • COMgraph sp. z o.o. w oparciu o zapytanie Zamawiającego przygotowuje wiadomość zwrotną zawierające szczegółowe dane w zakresie przedmiotu zamówienia (forma tabelaryczna), cenę oraz sugerowaną datę realizacji zamówienia; wiadomość zwrotna, o której mowa w niniejszym punkcie stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego,
   • Zamawiający akceptując wiadomość zwrotną składa COMgraph sp. z o.o. ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego,
   • Umowa na realizację zamówienia zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia Zamawiającemu przez COMgraph sp. z o.o. przyjęcie zamówienia do realizacji poprzez wiadomość e-mail.
  4. W przypadku zamówień składanych po raz pierwszy przez Zamawiającego, niezbędne jest podanie danych strony niezbędnych do zawarcia umowy tj. nazwy przedsiębiorcy, adresu, numeru NIP, numeru telefonu oraz adresu e-mail.
  5. Zamówienia przekraczające wartość 10.000,00 zł mogą wymagać potwierdzenia w formie pisemnej podpisanej przez COMgraph sp. z o.o. pod rygorem nieważności.
  6. Składając zamówienie Zamawiający akceptuje zastrzeżenia technologiczne szczegółowo opisane na stronie internetowej COMgraph sp. z o.o. dostępne w zakładce
   http://www.comgraph.com.pl/wymagania-techniczne.
 3. III. Realizacja zamówienia

  1. COMgraph sp. z o.o wykona zamówienie w oparciu o dostarczone materiały i informacje podane w zamówieniu.
  2. COMgraph sp. z o.o. wykona przedmiot zamówienia w terminie określonym w zamówieniu liczonym od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia, z zastrzeżeniem, że wykonanie zlecenia w powyżej określonym terminie nastąpi jedynie w sytuacji, gdy zamówienie spełnia wymogi wskazane na stronie internetowej COMgraph oraz w niniejszych Ogólnych Warunkach Realizacji Zleceń.
  3. COMgraph sp. z o.o. wykonuje druki zgodnie z obowiązującymi normami. Za wytyczną kolorystyczną uważa się standardowe wartości densytometryczne gęstości optycznych z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy sytuacji, gdy klient dostarcza swoje wzory do druku.
  4. COMgraph Sp. z o.o. w dniu realizacji zamówienia postawi przedmiot zamówienia do dyspozycji Zamawiającego w miejscu określonym w zamówieniu.
  5. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie po odebraniu towaru zbadać przedmiot zamówienia w sposób należyty i właściwy dla przedmiotu zamówienia oraz pod względem zgodności z umową.
  6. Zamawiający zapłaci COMgraph sp. z o.o. wynagrodzenie określone w zamówieniu w terminie wyznaczonym na fakturze.
 4. IV. Niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy

  1. COMgraph sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy na zasadach ogólnych wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących.
  2. W przypadku nieprzestrzegania przez Zamawiającego „Ogólnych Warunków Realizacji Zleceń”, w szczególności w przypadku braku płatności w określonym terminie, COMgraph sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i obciążenia Zamawiającego poniesionymi z tego tytułu kosztami (koszty procesu, koszty zastępstwa prawnego itp).
  3. COMgraph sp. z o.o. jest uprawniony do wynagrodzenia, także wówczas, gdy nie wykona przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. W sytuacji braku wykonania zamówienia przez COMgraph sp. z o.o. z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, COMgraph sp. z o.o. jest uprawniony do żądania zwrotu poniesionych kosztów w celu realizacji zamówienia i odszkodowania na zasadach ogólnych.
  4. W razie ujawnienia się wad w towarze/zamówieniu, Zamawiający jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia COMgraph Sp. z o.o. w ciągu 7 dni od daty odbioru. Pisemne zawiadomienie w powyżej określonym terminie stanowi wyłączną podstawę do uwzględnienia reklamacji. Wady części dostarczonego towaru nie uprawniają do reklamowania całości dostawy.
  5. Wyłącza się odpowiedzialność COMgraph sp. z o.o za wady powstałe na skutek niewłaściwego przygotowania projektu bądź pliku w formacie PDF dostarczonego przez Zamawiającego.
  6. Skuteczne złożenie reklamacji przez Zamawiającego oraz bieg terminu na jej rozpatrzenie przez COMgraph sp. z o.o. nie zwalnia Zamawiającego z zapłaty uzgodnionej ceny w ustalonym terminie.
  7. COMgraph sp. z o.o. nie odpowiada za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie, gdy niniejsze zostało spowodowane siłą wyższą lub innymi zdarzeniami spowodowanymi przyczynami nieleżącymi po stronie COMgraph sp. z o.o.
 5. V. Ograniczenia odpowiedzialności

  1. W przypadku jakiegokolwiek roszczenia ze strony Klienta, odpowiedzialność COMgraph Sp. zo.o. będzie ograniczona do wymiany/naprawy produktów, które są przedmiotem roszczenia lub zwrotu kosztu zakupu produktów. Zobowiązania COMgraph na mocy powyższych warunków nie obejmują wymiany wymuszonej w całości lub części poprzez: wypadek, zaniedbanie, wykorzystanie produktów w sposób inny niż ogólnie przyjęty dla tego rodzaju produktów, w szczególności nadużycie, niewłaściwe obchodzenie się lub niewłaściwe warunki środowiskowe takie jak niewłaściwie utrzymywana klimatyzacja, niewłaściwa kontrola wilgotności, temperatury lub niewłaściwe składowanie (spowodowanej przez klienta).
  2. W żadnym wypadku odpowiedzialność wynikająca ze sprzedaży produktów nie może przekraczać kwoty zapłaconej przez klienta za określone produkty i/lub usługi, które bezpośrednio spowodowały roszczenia odszkodowawcze. W przypadku zwrotu przez COMgraph Sp. z o.o. kwoty w wysokości 100% wartości zamówienia, klient zobowiązany jest do zwrotu całkowitego nakładu zamówienia.
  3. W każdym przypadku odpowiedzialność COMgraph Sp. z o.o. może mieć miejsce tylko z powodu rażącego niedbalstwa i w żadnym wypadku COMgraph Sp. z o.o. nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek utraty przychodów lub zysków lub szkód pośrednich, specjalnych, przypadkowych, wtórnych lub oparciu się na dowolnym rodzaju informacji nawet jeżeli COMgraph dowie się o możliwości takich szkód.
  4. W przypadku Produktów dostarczonych, lecz nie wyprodukowanych przez COMgraph Sp. z o.o., odpowiedzialność COMgraph Sp. zo.o. odnosząca się do takich produktów będzie ograniczona do kwot odzyskanych przez COMgraph Sp.z o.o. na mocy ewentualnych gwarancji udzielonych przez dostawcę.
 6. VI. Postanowienia końcowe

  1. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia na piśmie COMgraph sp. z o.o. o zmianie: adresu siedziby, adresu mailowego i innych danych kontaktowych. Zaniedbanie wskazanego powyżej obowiązku spowoduje, że wszelką korespondencję dokonaną na adres wskazany uprzednio uznaje się za skutecznie dostarczoną.
  2. Ewentualne spory wynikające z umów zawartych przy wykorzystaniu „Ogólnych Warunków Realizacji Zlecenia” rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby COMgraph sp. z o.o.
  3. COMgraph sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wykorzystania wykonanych materiałów wyłącznie w celach marketingowych.
  4. Postanowienia „Ogólnych Warunków Realizacji Zlecenia” stosuje się odpowiednio do umowy także w przypadku jej zawarcia w drodze negocjacji, jeżeli strony nie postanowią inaczej.
  5. Niniejsze „Ogólne Warunki Realizacji Zlecenia”, wszelkie materiały się w nim znajdujące, nazwa serwisu oraz inne loga i znaki serwisu stanowią własność prawa autorskiego i stanowią przedmiot ochrony prawnej. Wszelkie próby wykorzystywania, powielania, przetwarzania materiałów znajdujących się na stronie serwisu bez zgody właściciela są zabronione.
  6. Niniejsze „Ogólne Warunki Realizacji Zlecenia” obowiązują od dnia 25 grudnia 2014r.